Personeelsbeleid

Kinderdagverblijf Haagse Beemden hecht veel waarde aan een liefdevolle omgeving voor kinderen en zoekt daarom lieve zorgzame mensen die van kinderen houden. Wij zorgen er dan ook voor dat alle pedagogische medewerkers minimaal in het bezit zijn van een SPW niveau 3 diploma en bereid zijn altijd bij te scholen als dit nodig is om zo nog beter te worden in alles wat ze doen.

Screening
Het personeel wordt uitvoerig geselecteerd en gescreend door middel van een nauwkeurige procedure. De medewerkers worden opgenomen in de personenregister en staan continue onder screening.

Stagebeleid
Kinderdagverblijf Haagse Beemden stimuleert het werken met stagiaires, dit om mee te werken aan profilering en professionalisering van het beroepen aan het vergroten van kwaliteit binnen de opvang. De afgelopen jaren hebben wij intensief mee gewerkt aan het trainen van potentiële beroepskrachten. Wij bieden stageplaatsen voor zowel BBL als Bol stagiaires omdat wij het Leer=werkproces bij een BBL’er beter vinden passen bij het doel om stagiaires te begeleiden, nl: potentiële werknemers op deze manier werven.

Deskundigheidsbevordering prikkelen
Wij maken ook goed gebruik van deze gelegenheid om het eigen team zo ook meer ruimte te bieden om te werken aan de eigen bekwaamheid door te kijken naar wat de jongelingen in het vak aan nieuws mee nemen. Wij kunnen zo ook meer aandacht besteden aan alle vernieuwingen, eisen die de wet stelt en de kwaliteit daarvan vergelijken met de huidige- en waar nodig vernieuwde inzichten implementeren en borgen.

Stagebeleid is veelomvattend..

Stagebeleid
Kinderdagverblijf Haagse Beemden is een professioneel en erkend leerbedrijf voor leerlingen die de opleiding tot pedagogisch medewerker 3 of 4 volgen. Kinderdagverblijf Haagse Beemden draagt als kinderopvangorganisatie de zorg voor kwalitatief goed geschoold personeel en hecht belang aan deskundige begeleiding van de beroepspraktijk. Wij geven stagiaires zoveel mogelijk bagage mee zodat deze na het afronden van de opleiding graag in de kinderopvang willen werken en daar goed kunnen functioneren.

De overdracht, observaties, schrijven van logboekjes/overdracht en het voeren van oudergesprekken worden niet door stagiaires gedaan. Wanneer dit voor een opdracht vanuit de opleiding wordt vereist, zullen deze werkzaamheden i.o.m. en onder toezicht en begeleiding van de praktijkbegeleider worden uitgevoerd.

Voorafgaand wordt er toestemming gevraagd aan de ouders. Telefonisch contact met ouders mogen niet door de stagiaires worden uitgevoerd.

Uitstapjes met kinderen
Tijdens uitstapjes met kinderen worden de stagiaires als boventallig ingezet. De stagiaire is niet bevoegd kinderen anders dan lopend aan de hand, op wat voor manier dan ook, te vervoeren. Voor een volledige overzicht van handelingen/taken die een stagiaire bij Kinderdagverblijf Haagse Beemden mag uitvoeren hebben we de stagebeleid die ter inzage ligt in het kinderdagverblijf.

Omgang
De stagiaire heeft een gelijkwaardige omgang met collega’s. In de eerste week stelt de stagiaire zich persoonlijk voor aan ouders en collega’s. Zij zorgt, voordat stageperiode begint, voor een foto met stukje tekst waarin zij zichzelf voorstelt. Dit word bij de deur opgehangen.

Beroepsgeheim
Alles wat zich binnen de muren van Kinderdagverblijf Haagse Beemden afspeelt dienst ook daar te blijven en mag onder geen enkele voorwaarde met anderen dan de praktijkbegeleider besproken worden.

Privacy
Als de stagiaire voor schoolopdrachten gebruik wil maken van foto’s of namen van kinderen, dient de stagiaire hiervoor vooraf i.o.m. de praktijkbegeleider, toestemming aan de ouders te vragen. Er mag in schoolopdrachten wel vrij met fictieve namen worden gewerkt.

Verantwoordelijkheid
Om ook echt iets te kunnen leren krijgt de stagiaire de nodige verantwoordelijkheden, met daarbij de ruimte voor het stellen van vragen en het uitvoeren van taken/handelingen. Dit is afhankelijk van de opleiding en het leerjaar. Een stagiaire is in principe niet bevoegd medicijnen toe te dienen.

Betrokkenheid
De stagiaire wordt betrokken bij het team en moet leren om te werken volgens alle regels van de Wet Kinderopvang maar ook volgens de afspraken en het beleid van Kinderdagverblijf Haagse Beemden.